“МЕДЬМОЛИБДЕНСТРОЙ” БАРИЛГЫН НЭГДЛИЙН ДАРГА ЧЕКАШОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧИЙН НАМТАР