Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Батлагдсан

огноо

дугаар

1.

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар

2021-08-04

№226

2.

Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам

2020.12.30

№246

3.

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам

2020-12-16

№216

4.

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

2020-12-09

№206

5. Төрийн архивын ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгох журам

2020-11-11

№174

6.

Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээ

2020-03-25

№106

7.

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай (Засгийн газрын 2007 оны 60 дугаар тогтоолд)

2019-12-11

№432

8.

Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай

2019-04-17

№150

9.

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

2019-01-23

№33

10.

Төрийн байгууллагуудад хэрэглэх архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам

2017-04-12

№111

11.

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай

2016-02-01

№71

12.

Улсын үзлэг явуулах тухай

2015-05-18

№195

13.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай

2000-06-14

№ 86

14.

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2006-04-03

№64

15.

Архивын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

1994-09-21

№164