Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Батлагдсан

огноо

дугаар

1.

Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам   

2021-10-06

А/222

2.

Нэн үнэт архивын баримтыг тодорхойлох, тэдгээрийн бүртгэл хөтлөх, хадгалах, хамгаалах, ашиглах журам

2021-10-06

А/223

3.

Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам

2021-09-06

А/204

4.

Салбар архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам

2021-09-21

А/213

5.

Нууцад хамаарах жагсаалт

2021-02-24

А/28

6.

Архивын аюулгүй ажиллагааны журам

2021.01.18

А/07

7.

Үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримтын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам

2020.12.28

А/241

8.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт      /хамтарсан тушаал/

  2020-04-10  

А/62/78/А/89

9.

Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам

2018-02-13

А/24

10.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал

2017-07-17

А/189

11.

Архивын ерөнхий газрын "2021-2024 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө"

2021-06-21

А/150

12.

Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм

2015-10-09

А/224

13 Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд холбогдох баримтын архивын ажлын заавар

2021-12-31

А/194/189/304