Д/д

Хуулийн нэр

Батлагдсан огноо

Дагаж мөрдсөн огноо

1.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

2020-04-24

2020-12-01

2.

Төрийн албаны тухай хууль

2017-12-07

2019-01-01

3.

Зөрчлийн тухай хууль

2017-05-11

2017-07-01

4.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

2017-05-18

2017-07-01

5.

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

2016-12-01

2017-09-01

6.

Захиргааны ерөнхий хууль

2015-06-19

2016-07-01

7.

Монгол хэлний тухай хууль

2015-02-12

2015-07-01

8.

Шилэн дансны тухай хууль

2014-07-01

2015-01-01

9.

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

2014-05-15

2014-07-01

10.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2012-01-19

2012-05-01

11.

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

2011-06-16

2011-06-16

12.

Цахим гарын үсгийн тухай хууль

2021-12-17

2022-05-01

13.

Авлигын эсрэг хууль

2006-07-06

2006-11-01

14.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

2005-12-01

2006-02-01

15.

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

2004-04-15

2004-05-07

16.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

2003-01-03

2003-01-03

17.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

2001-02-01

2002-01-01

18.

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2021-07-21

2022-01-01

19.

Байгууллагын нууцын тухай хууль

1995-05-16

1995-07-01

20.

Хувь хүний нууцын тухай хууль

1995-04-21

1995-07-01