Актын нэр

Батлагдсан огноо, дугаар

Захиргааны хэм хэмжээний акт

1.

Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалт

2005.12.01 № 152

2.

Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам

2021.10.06  № A/222

3.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт

2007.12.29 № 160

4.

"Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам", "Архивын баримт хадгалалтын гэрээ"-ний загвар батлах тухай

2021-02-26 №А/22

5.

Архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам

2021.03.12 №А/25

6.

Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

2021.03.12 №А/24

Бусад эрх зүйн акт

7.

Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам

2021.09.06  № A/204

8.

Төрийн архивуудын ангиллын нэгдсэн код, бүдүүвч

2003.10.22 №131

9.

Төрийн архивт учирч болзошгүй гамшгийн эрсдлийг бууруулах нийтлэг журам

2007.12.28 №156

10.

Гадаадад илгээх албан бичиг, захидлыг монгол бичгээр үйлдэх журам

2012.04.11 №А/35

11.

Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах журам

2016.12.13 №А/142

12.

Улсын байцаагчдын хэвлэмэл хуудасны загвар

2014.11.10 №А/175

13.

Хэвлэмэл хуудасны үнийн тарифыг тогтоох тухай

2015.03.16 №43

14.

Албан хэрэг хөтлөлт ба баримтжуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн менежмент /ISO-15489/ олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

2009.05.11 №41

15.

Сонгуулийн холбогдолтой баримт бичгийг эмхлэн цэгцлэх, архивт шилжүүлэх, хадгалах, ашиглуулах журам

СЕХ, АЕГ 2008.05.09 №22/69

16.

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримт бичгийн нэр төрөл, хадгалах хугацааны жагсаалт

ЦЕГ, АЕГ 2014.07.09 №464/А/111

17.

Улсын бүртгэлийн салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт

АЕГ, УБЕГ 2020.11.02 №А/14371/А-110

18.

Улс төрийн намуудын архивын ажлын үлгэрчилсэн заавар

2019.03.20 №А/47

19.

Архивын баримтад хуулбар хувь үйлдэх, нөөц ба ашиглалтын хөмрөг байгуулах журам

2004.07.14 №92

20.

Шинжлэх ухаан технологи зураг төслийн баримтад эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх ажлын журам

2003.11.24 №145

21.

Барилга байгууламжийн зураг төсөл техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын заавар

2006.01.26  № 05

22.

Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам

2011.03.17 № А/32

23.

Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам

2017.12.21 № А/175

 24.

 Үндэсний архивын газарт цахим баримтын хадгалалтыг зохион байгуулах журам

 2004.02.17 № 22

25.

Архивын хосгүй үнэт баримтыг тодорхойлох, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журам

2003.01.21 № 10

26.

Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх ажлын нийтлэг журам

2015.01.14 № А/01

27.

Цаасан баримтыг сэргээн засварлах ажлын заавар

2010.01.25 № А/13

28.

“Архивын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах” гарын авлага

2012.07.27 № А/79

29.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт, шалгалт явуулах журам

2022.01.05 № А/04

30.

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив

2017.05.26 № А/63

31.

Төрийн архивын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам

2017.11.09 № А/144

32.

Төрийн архивт батламж олгох журам

2005.3.25 № 36

33.

Байгууллагын үйлчилгээний стандарт

2015.04.30 № А/71

34.

АЕГ-ын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн

2019.10.01 № А/122

35.

АЕГ-ын шагналын журам

2019.12.31 № А/162

36.

АЕГ-т иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

2015.04.01 № А/62

37.

АЕГ-ын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам

2020.03.04 № А/27

   38.   

АЕГ-ын даргын тушаалаар баталсан эрх зүйн актын сан бүрдүүлэх журам

2019.04.10 № А/58

   39.   

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ажлыг дүгнэх, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

2018.12.18 № А/163

40.

Архивын ерөнхий газрын цахим хуудсанд мэдээ, мэдээлэл байршуулах журам 

2020.05.21 № А/60

41.

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүн

2020.05.11 № А/54

42.

Архивын ерөнхий газрын архивын дүрэм

2020.05.15 № А/59

43.

Архив, албан хэрэг хөтлөтийн ажилтанд мэргэшлийн "Тэргүүлэх", "Зөвлөх" зэрэг олгох шалгалтын журам

2020-12-31 № А/134

   44.   

ҮТА-ын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм

2018.10.30 № А/139

   45.   

Үндэсний төв архивын үйлчилгээнд тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудас ашиглах журам

2016.10.12 № А/99

   46.   

ҮТА-ын үйлчилгээнд лавлагааны захиалга онлайнаар хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

2016.11.10 № А/112

   47.   

ҮТА-ын Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архивын цахим баримт хадгалалтын журам

2019.04.01 № А/51

48.

Архивын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрдэм шинжилгээ, арга зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм

2021.05.17 № А/40

49

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулах журам

2022.01.05 № А/04