Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Батлагдсан

Огноо

Дугаар

1.

Албан хэрэг хөтлөлтийн зааврыг шинэчлэн батлах тухай

2019-09-30

А/862

2.

Төрөлжсөн архивын болон хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын баримтын тоо хэмжээ, хадгалалтын талаарх нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам

2019.09-30

А/862

3.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ- ын Төрөлжсөн архивын тамга, тэмдэг хэрэглэх журам

2019-09-30

А/862

4.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ- ын Төрөлөжсөн архивын баримт хүлээж авах журам

  2019-09-30  

А/862

5.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ- ын Төрөлөжсөн архивын баримт ашиглалтын журам

2019-09-30

А/862

6.

"Brand book" -ийг мөрдөж ажиллах тухай

2014-01-07

А/11

7.

Баримт бичгийн нэр төрөл, хадгалах хугацааны жагсаалт батлах тухай

2015-05-19

А/283

8.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн системийн ашиглалтын үйл ажиллагааны журмыг батлах тухай

2017-02-07

А/69

9.

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчилэн батлах тухай

2019-04-26

А/294

10.

Захиргаа хүний нөөцийн бодлогын газрын үйл ажиллагааны журам батлах тухай

2019-05-10

А/376

11.

Тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хйилгэх, хэрэглэх журам батлах тухай

2019-05-16

А/397

12.

Комисс томилох, дүрэм шинэчлэн батлах тухай

2019-05-23

А/450

13.

Төрөлжсөн архивын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмуудыг батлах тухай

2019-09-30

А/862

14.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ -ын Мэдээллийн технологийн журам батлах тухай

2019-12-31

А/1215